BSI`s vedtægter

                                                                                                                                         § 1.

Foreningens navn er Brædstrup Senior Idrætsforening - B.S.I. Dens hjemsted er Brædstrup.

                                                                                                                                         § 2.

Foreningens formål er at danne grundlag for idrætstilbud til aktivering af ældre og pensionister. Der lægges vægt på fællesskab og de enkelte initiativtageres ide`grundlag.
Herudover er udgangspunktet i Brædstrup Senior Idrætsforening, at engagere sig og tage medansvar i foreningens virke. 

§ 3.

Foreningen er medlem af DGI og kan efter en bestyrelsesbeslutning være medlem af andre idrætsorganisationer.

§ 4.

Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen. 

§ 5.

Kontingent fastsættes for kalenderåret af bestyrelsen, og der betales ved start (tilmelding) - eller senest tredie gang man møder. For nye medlemmer gives to gratis prøvedage.

§ 6.

Budget for kalenderåret forelægges på den ordinære generalforsamling til  godkendelse.

§ 7.

Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen.

Bestyrelsen  består af 7 medlemmer, som skal være fyldt 20 år. Valgene til bestyrelsen sker ved simpel stemmeflerhed.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at der afgår henholdsvis 4 ( lige år ) og 3 ( ulige år ). Der vælges samtidig 2 suppleanter, der vælges for 2 år af gangen, men afgår skiftevis. Alle afstemninger foretages skriftlig, hvis 1 medlem forlanger dette.

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kassereren  kan  vælges udenfor foreningen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden med ret til at nedsætte udvalg og udpege repræsentanter. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Ved formandens forfald, indtræder næstformanden i formandens sted. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder indenfor foreningen.

§ 8.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren skal inden 1. februar afgive driftsregnskab og statusopgørelse pr. 31 december til revisorerne. Regnskaberne  forsynes med revisions påtegning og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Genpart af regnskabet skal være tilgængelig for foreningens medlemmer 1 uge før den ordinære generalforsamling.

§ 9.

Revision består af 2 af den ordinære generalforsamling valgte medlemmer, der vælges for 2 år af gangen, men afgår skiftevis. Der vælges 1. suppleant for 1. år.

§ 10.

Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved bekendtgørelse i den lokale presse. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt møde. Stemmeret har medlemmer, der ikke er i restance med deres kontingenter.

§ 11.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned, hvert år. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af: a) henholdsvis 4 ( lige år ) og 3 ( ulige år ) bestyrelses-

medlemmer samt  suppleant.  b) Valg af revisor samt revisorsuppleant.

6. Eventuelt.

 § 12.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettige medlemmer skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen herom er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det eller de emner, der ønskes behandlet. Der indvarsles som til ordinær generalforsamling.

§ 13.

Forandringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst  3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også  3/4  af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset hvilke antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 

§ 14.

Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutnings dygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling – kan beslutningen træffes med den i § 13 nævnte stemmeflerhed, uanset antallet af stemmeberettigede.

På generalforsamlingen tages samtidig bestemmelse om det ved beslutning om foreningens opløsning nødvendiggjorte salg af ejendele, afvikling af forpligtelser og anvendelse af formue, dog således at foreningen som en folkeoplysende idrætsforening lader eventuel formue overgå til andet idrætslig formål indenfor ældreområdet i Brædstrup. 

Disse vedtægter for Brædstrup Senior Idrætsforening er efter enkelte ændringer vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 6 februar 2015.